Kliininen auditointi on säteilylaissa toiminnan harjoittajalle, eli ionisoivaa säteilyä käyttävälle terveydenhuollon yksikölle, säädetty velvoite. Säädös perustuu Euroopan unionin säteilyturvallisuusdirektiivin (2013/59/Euratom) täytäntöönpanoon Suomessa. Direktiivin mukaan kliiniset auditoinnit on tehtävä kansallisten menettelyjen mukaisesti. Suomessa sovellettava kansallinen menettely on kuvattu säteilylaissa sekä STM:n asetuksessa, jossa on annettu tarkemmat säädökset kliinisen auditoinnin sisällöstä.

Säteilylain mukaan kliinisellä auditoinnilla tarkoitetaan säteilyn lääketieteellisen käytön suunnitelmallista arviointia, jossa

  1. selvitetään noudatettuja tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, säteilyaltistuksia sekä tutkimus- ja hoitotuloksia
  2. vertaillaan niitä hyväksi todettuihin käytäntöihin sekä
  3. esitetään tarpeelliseksi arvioituja toimenpiteitä käytäntöjen kehittämiseksi ja perusteettoman säteilyaltistuksen ehkäisemiseksi.

Kliinisen auditoinnin suorittavat toiminnan harjoittajasta riippumattomat, pätevät ja kokeneet asiantuntijat.