Kliininen auditointi on säteilylaissa toiminnan harjoittajalle, eli ionisoivaa säteilyä käyttävälle terveydenhuollon yksikölle, säädetty velvoite. Säädös perustuu Euroopan unionin säteilyn lääketieteellistä käyttöä koskevan direktiivin (97/43/Euratom) täytäntöönpanoon Suomessa. Direktiivin mukaan kliiniset auditoinnit on tehtävä kansallisten menettelyjen mukaisesti. Suomessa sovellettava kansallinen menettely on kuvattu STM:n asetuksessa, jossa on annettu tarkemmat säädökset kliinisen auditoinnin sisällöstä.

Säteilylain mukaan kliinisellä auditoinnilla tarkoitetaan säteilyn lääketieteellisen käytön suunnitelmallista arviointia, jossa

  1. selvitetään noudatettuja tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, säteilyaltistuksia sekä tutkimus- ja hoitotuloksia
  2. vertaillaan niitä hyväksi todettuihin käytäntöihin sekä
  3. esitetään tarpeelliseksi arvioituja toimenpiteitä käytäntöjen kehittämiseksi ja perusteettoman säteilyaltistuksen ehkäisemiseksi.

Kliinisen auditoinnin suorittavat toiminnan harjoittajasta riippumattomat, pätevät ja kokeneet asiantuntijat.

Suomen säteilylainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan Euroopan unionin uuden direktiivin (2013/59/Euratom) voimaan saattamiseksi. Tämän sivun sisältö ja viittaukset lainsäädäntöön päivitetään uuden lainsäädännön tultua voimaan.